Zaloguj się.

Otępienie w chorobie Alzheimera

» Główna » Indeks Chorób » Otępienie w chorobie Alzheimera
Informacje o schorzeniu
Slowa Kluczowe:
afazja, agrafia, Alzheimer, apraksja, choroba Picka, hipokampa, otepienie, zespół Downa, zmiany neurochemiczne, zmiany w mózgu, zwyrodnienie mózgu
Stosowane leki: Brak powiązanych leków.
Eksperci znający się na tym schorzeniu:

Choroba Alzheimera

Jest pierwotną zwyrodnieniową chorobą mózgu o nieznanej etiologii, z charakterystycznymi cechami neuropatologicznymi i neurochemicznymi.
Początek zazwyczaj jest podstępny, a choroba ewolułuję latami - niezwykle delikatnie, lecz stale. Czas trwania jest raczej krótki - 2-3 lata, niekiedy jednak znacznie się wydłuża. Choroba zaczyna się w średnim wieku lub wcześniej (choroba Alzheimera w wieku przedstarczym), ale zapadalność jest wieksza w wieku późniejszym (choroba Alzheimera wieku starczego). Gdy początek schorzenia przypada przed 65-70 rokiem życia, zachodzi prawdopodobieństwo występowania podobnego otępienia u czlonkow rodziny, przebieg jest szybszy z ujawnieniem się objawów uszkodzenia płata skroniowego i ciemieniowego z dysfazją i dyspraksją. W przypadku późniejszego początku choroba rozwija się wolniej i charakteryzuje się bardziej uogólnionym uszkodzeniem wyższych funkcji korowych. U pacjentów z zespołem Downa ryzyko rozwoju choroby Alzheimera jest bardzo duze.
Zmiany w mózgu są charakterystyczne: znaczące zmniejszenie liczby neuronów, szczególnie w hipokampie, substancji bezimiennej, miejscu sinawym oraz korze skroniowo-ciemieniowej i czołowej, obecność w neuronach zwyrodnienia neurofibry-larnego stworzone przez pary spiralnych włókien, płytki neurytyczne (srebrno-chłonne), które zawierają amyloid i wyraźnie się powiększają (chociaż znane są także płytki bez amyloidu), zwyrodnienie ziarnisto-wodniczkowe neuronów. Stwierdzonorowniez zmiany neurochemiczne, włącznie ze znaczącym zredukowaniem acetylotran-sferazy cholinowej, acetylocholiny oraz innych substancji przekaźnikowych i neuro-modulatorów.
Jak już mowiono, objawy kliniczne wiążą się z obecnością zmian w mózgu. Jednakże wydaje się, że oba te procesy nie zawsze postępują równolegle: jeden z nich może występować wyraźnie przy minimalnym nasileniu drugiego. Jednak, objawy kliniczne choroby Alzheimera pozwalają często na postawienie wstępnego rozpoznania już na podstawie przesłanek klinicznych.
Jak dotąd, otępienie alzheimerowskie jest nieodwracalne.

Wskazówki diagnostyczne
Do ostatecznego rozpoznania wymagane są następujące objawy:

a/ istnienie otępienia odpowiadającego powyższemu opisowi;

b/ podstępny początek ze stopniowym wzrastaniem objawów. Choć początek choroby jest najczęściej trudno uchwytny, otoczenie szybko zauważa pojawienie się deficytów. W toku rozwijania się choroby zdarzają się okresy zwolnienia przebiegu;

 c/ brak dowodów klinicznych i wyników badań mówiący, że stan psychiczny może wynikać z innych chorób układowych lub chorób mózgu, które mogą powodować otępienie (np. niedoczynność tarczycy, hiperkalcemia, niedobór witaminy B12, niedobór niacyny, kiła układu nerwowego, wodogłowie normotensyjne czy krwiak podtwardów-kowy);

d/ brak nagłego początku (jak w udarze) lub takich neurologicznych objawów ogniskowych, jak: niedowład połowiczy, zaburzenia czucia, ubytki w polu widzenia, ataksja - na początku choroby (chociaż objawy te mogą pojawić się później).


U niewielu przypadków objawy choroby Alzheimera i otępienia naczynio-wego mogą występować równocześnie. W takich sytuacjach należy stosować podwójne rozpoznanie (i odpowiednie kody). Jeśli otępienie naczyniowe poprzedza chorobę Alzheimera, rozpoznanie tej drugiej choroby na podstawie objawów klinicznych może być niemożliwe.

Rozpoznanie różnicowe. Do rozważenia: zaburzenia depresyjne, majaczenie, organiczny zespół amnestyczny, inne pierwotne otępienia, takie jak w chorobie Picka, Creutzfeldta-Jakoba lub Huntingtona, otępienia wtórne spowodowane różnymi chorobami somatycznymi, zatruciami itp., upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego, średniego lub głębokiego.
Otępienie w chorobie Alzheimera może współistnieć z otępieniem naczyniowym, gdy epizody naczyniowo-mózgowe (objawy wielozawałowe) nakładają się na obraz kliniczny i wywiad sugerujący chorobę Alzheimera. Efektem tych epizodów jest nagłe wzmocnienie się objawów otępienia. W świetle badań pośmiertnych współistnienie obu typów otępienia dotyczy 10-15% wszystkich otępień.
Otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku
Otępienie w chorobie Alzheimera rozpoczynające się przed 65 rokiem życia. Pogarszanie się stanu zdrowia występuje szybko z zaznaczonymi różnorodnymi zaburzeniami wyższych funkcji korowych. U większości pacjentów z otępieniem stosunkowo wcześnie pojawia się afazja, agrafia, aleksja i apraksja.
Wskazówki diagnostyczne
Takie same, jak dla otępienia opisanego powyżej z początkiem przed 65 r.ż., z szybkim narastaniem objawów. Wywiad rodzinny wskazujący na chorobę Alzheimera jest czynnikiem wzmagającym, lecz nie koniecznym do rozpoznania, podobnie jak wywiad rodzinny wskazujący na zespół Downa lub chłoniaka.
Obejmuje: choroba Alzheimera, typ 2
otępienie przedstarcze typu Alzheimera
Otępienie w chorobie Alzheimera o późnym początku
Otępienie w chorobie Alzheimera o początku rozpoznanym klinicznie po 65 roku życia, zazwyczaj pod koniec siedemdziesiątych lat życia, o powolnym rozwoju, z zaburzeniami pamięci jako cechą podstawową.

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Wskazówki diagnostyczne
Takie same jak dla otępienia opisanego powyżej. Należy zwrócić szczególną uwagę na obecność lub brak cech odróżniających tę chorobę od postaci z wczesnym początkiem.
Obejmuje: choroba Alzheimera, typ 1
otępienie starcze typu Alzheimera
Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera
Należą tu otępienia, które nie odpowiadają opisom i wskazówkom diagnostycznym oraz mieszane postacie choroby Alzheimera i otępienia naczyniowego.

Dyskutuj na forum publicznym

Dyskusje z tego forum są także wyświetlane na forum farmakologia kliniczna, ginekologia, neurologia, psychiatria, zdrowie publiczne.
Strona 1
Tytul Wyświetleń Odpowiedzi Ostatni Wpis
Strona 1
Nowy wątek

Treści zawarte w portalu nie mogą być traktowane jako porada lekarska. Pamietaj aby zawsze zgłosić się do lekarza odpowiedniej specjalności celem prawidłowego rozpoznania i leczenia Twoich dolegliwości.